Všeobecné obchodné podmienky, Miele s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Miele s. r.o., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele") platné pre tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky shop.miele.sk, t.j. v prípade zákazníkov - spotrebiteľov na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon").

1. Rozsah platnosti

1.1 Všetky obchody uzatvorené zákazníkom ako kupujúcim a Miele ako predávajúcim na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (ďalej len „zmluva") sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Miele (ďalej len „VOP") v znení platnom v dobe uzatvorenia zmluvy. Zákazník odoslaním objednávky na shop.miele.sk potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom Miele zverejneným na internetovej stránke www.miele.sk alebo shop.miele.sk.

2. Účastníci zmluvy

2.1 Miele uzatvára zmluvy so zákazníkmi, ktorí sú:
a) fyzickými osobami spôsobilými k právnym úkonom, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „zákazníci - spotrebitelia"); alebo
b) fyzickými osobami, ktoré nie sú spotrebiteľmi v zmysle písm. a) vyššie alebo právnickými osobami (ďalej spolu len „zákazníci - podnikatelia").

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP je nákup/predaj tovaru značky Miele prezentovaného na stránkach shop.miele.sk.

4. Spôsob objednania tovaru / uzatvorenie zmluvy

4.1 Vyberte si výrobok značky Miele a kliknite na ikonu „Pridať do košíka". Prejdite na stránku Nákupný košík, na ktorej sa zobrazia všetky položky, Vami určené k objednaniu a kúpe a ich celková cena. Na tejto stránke môžete upravovať počet kupovaného tovaru a následne aktualizovať kúpnu cenu kliknutím na ikonu „Aktualizovať košík", prípadne objednaný tovar zmazať kliknutím na ikonu „Odstrániť". Pokiaľ si želáte pokračovať v nákupe, kliknite na ikonu „Pokračovať v nakupovaní". Kliknutím na ikonu „Objednať" pristúpite k ďalšiemu kroku, ktorým je vyplnenie Vašich údajov, vrátane adresy, na ktorú Vám bude tovar dodaný. Po kliknutí na ikonu „Pokračovať v objednávke" budete presmerovaný na ďalšiu stránku, kde si vyberiete spôsob platby. Po kliknutí na ikonu „Pokračovať v objednávke" budete presmerovaný na stránku, kde môžete posledný krát skontrolovať podmienky Vašej objednávky a budete informovaný o spôsobe dodania, ako aj výške nákladov na dopravu a dodanie tovaru, ak sa voči Vám v súlade s článkom 5.2 VOP uplatňujú. Kliknutím a aktivovaním ikony „Potvrdiť objednávku" je Vaša objednávka dokončená a zmluva so spoločnosťou Miele uzavretá.
4.2 O prijatí objednávky a uzavretí zmluvy budete bezodkladne informovaný prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu na Vami uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že tovar nebude skladom, budete informovaný o termíne dodania Vami objednaného tovaru.
4.3 Pokiaľ by spoločnosť Miele po uzatvorení zmluvy zistila, že objednaný tovar už nie je k dispozícii alebo ho nie je možné z iných dôvodov dodať, ponúkne Vám tovar, čo sa druhu, kvality a ceny týka rovnocenný s objednaným tovarom. Ak to nie je možné alebo ak nebudete s touto zmenou súhlasiť, môže spoločnosť Miele alebo Vy odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste už objednaný tovar zaplatili, popr. čiastočne zaplatili, Miele toto plnenie vráti bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5. Dodanie tovaru

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na náklady zákazníka na ním uvedenú dodaciu adresu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., ak nie je ďalej uvedené inak. Ak sa Miele a zákazník - spotrebiteľ nedohodnú inak, Miele je povinná objednávku zákazníka - spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak Miele nemôže objednaný tovar dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať zákazníka - spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu, ak bola zaplatená, resp. sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení, ak s tým zákazník - spotrebiteľ súhlasí.
5.2 Náklady na dodanie tovaru činia 5,50 EUR (jednotná sadzba) za jednu objednávku a budú pripočítané k cene tovaru. Pri objednávke nad 100,- EUR je dodanie zdarma. Dodanie tovaru sa realizuje iba v rámci SR.
5.3 Miele k cene tovaru neúčtuje balné.

6. Cena

6.1 Aktuálna cena tovaru vrátane DPH je uvedená priamo na stránkach shop.miele.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu. Miele si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na shop.miele.sk v deň uzatvorenia zmluvy.

7. Spôsoby úhrady

7.1 Kúpna cena tovaru musí byť zaplatená najneskôr pri dodaní a prevzatí tovaru, ak nie je v článku 7.2 týchto VOP uvedené inak.
7.2 Kúpnu cenu možno uhradiť:
- online platobnou kartou VISA alebo MasterCard prostredníctvom platobného systému Ingenico
- dobierkou do výšky kúpnej ceny 550,- EUR; v prípade úhrady ceny za tovar dobierkou, uhradí tiež zákazník spoločnosti Miele náklady spojené s týmto spôsobom úhrady, ktoré sú 0,80 EUR
- platbou vopred na účet Miele na základe zaslanej faktúry - platí pre výšku kúpnej ceny nad 370,- EUR.

8. Záruka

8.1 Miele zodpovedá, že tovar je v okamihu jeho zaslania zákazníkovi bez chýb a v súlade s uzatvorenou zmluvou. Miele ďalej poskytuje zákazníkom - spotrebiteľom záruku na akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
8.2 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Miele je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Miele nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Miele môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
8.3 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru a ďalej na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené,
d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
f) uskutočnením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), keď vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo zásahom tzv. vyššej moci.
 
9. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

9.1 Zákazník - spotrebiteľ má právo v súlade s § 7 ods. 1 zákona odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Zákazník - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Miele najneskôr v jej posledný deň.
9.2 Odstúpiť od zmluvy nemôžete, ak je jej predmetom predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, resp. v iných prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona.
9.3 Zákazník - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 9 ods. 1 VOP u Miele v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom e-mailu na adresu e-shop@miele.sk; v takomto prípade Miele ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom potvrdenie zaslaním e-mailu na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.
9.4 Miele najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti zákazníkovi - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Miele Vám vrátiť tieto platby rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak nebude dohodnutý iný spôsob platby (pričom Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky). Uvedené platby zákazníkovi - spotrebiteľovi nebudú vrátené skôr, ako je tovar doručený Miele alebo kým zákazník - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru Miele, pokiaľ nebude zo strany Miele navrhnuté, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.
9.5 Miele neuhradí zákazníkovi dodatočné náklady, ak si výslovne zvolí iný spôsob doručenia vracaného tovaru, ako je najlacnejší nami ponúkaný bežný spôsob doručenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolí zákazník - spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Miele.
9.6 Zákazník - spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Miele alebo osobe poverenej Miele na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Miele navrhne zákazníkovi - spotrebiteľovi, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
9.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša zákazník - spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Zákazník - spotrebiteľ odoslaním objednávky v súlade s článkom 4.1 týchto VOP udeľuje Miele svoj súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke a odoslaných Miele za účelom plnenia kúpnej zmluvy a tiež na marketingové účely (zasielanie informácií a ponúk o výrobkoch zn. Miele a službách Miele). Zákazník - spotrebiteľ súhlasí s poskytnutím svojich údajov tretím osobám, najmä prepravcom objednaného tovaru, výlučne za účelom splnenia objednávky. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu 5 rokov. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia Miele na elektronickú adresu info@miele.sk alebo poštou.
10.2 Miele nebude osobné údaje zákazníka - spotrebiteľa okrem účelov obsiahnutých v bode 10.1 týchto VOP alebo účelov uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracovávať alebo poskytovať ďalej.

11. Právna úprava

11.1 Vzťahy vznikajúce medzi Miele a zákazníkmi sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Miele a zákazníkmi - spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Miele a zákazníkmi - podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

12. Základné informácie o predávajúcom a orgáne dozoru

Predávajúci:
Obchodná spoločnosť Miele s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka číslo: 30292/B
Sídlo spoločnosti: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Identifikačné číslo : 35 872 161
Identifikačné číslo DPH : SK2020264807

Tel. č.: +421 2 58 103 111
Fax: +421 2 58 103 119
E-mail: info@miele.sk

Kontaktná adresa pre zasielanie objednávok, reklamácií, oznámení o odstúpení od zmluvy či otázky:
e-shop@miele.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27