Zásady ochrany osobných údajov, Miele s.r.o.

Spoločnosť Miele s.r.o., IČO: 35 872 161, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 30292/B („Miele“), ako prevádzkovateľ webových stránok https://www.miele.sk/ a https://shop.miele.sk/ (ďalej len „webová stránka“) vyhlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sa považujú za prísne dôverné. Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám informácie o spracovaní vašich údajov v súvislosti s našou webovou stránkou a súvisiacimi službami. Spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi o ochranne osobných údajov, a to najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

1. Všeobecné informácie

1.1 Osobné údaje

V súlade s článkom 4 ods. 1 GDPR, „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jedna či viac špeciálnych charakteristických vlastností vyjadrujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.2 Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel. +421 2 58 103 111
E-mail: info@miele.sk

2. Zber a spracovanie údajov súvisiacich s našou webovou stránkou

2.1 Automaticky spracúvané údaje pri návšteve webovej stránky

Pri každom prístupe na našu webovú stránku váš prehliadač automaticky prenesie údaje, ktoré sú uložené v protokolových súboroch servera. Patria sem tieto údaje (ďalej len „údaje protokolového súboru"):

- informácie o type prehliadača a verzii prehliadača;
- operačný systém používateľa;
- poskytovateľ internetových služieb a IP adresa používateľa; a
- dátum a čas prístupu.

Údaje protokolového súboru sú vyhodnocované anonymne, aby sa webová stránka neustále zlepšovala, prispôsobovala záujmom našich používateľov a aby bolo možné rýchlo odstrániť chyby. Na tieto účely je náš oprávnený záujem o spracovanie údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Údaje protokolového súboru v neanonymizovanej podobe sa používajú výlučne na zistenie porúch a na zaistenie bezpečnosti systému vrátane odhaľovania a sledovania pokusov o neoprávnený prístup a pokusov o podvod a zneužitie. Údaje sa uchovávajú 7 až 14 dní a potom sa vymažú. Údaje protokolového súboru, ktorých ďalšie uchovávanie sa vyžaduje na účely evidencie, sa nevymažú, kým sa nedosiahne konečné objasnenie príslušného incidentu, a v jednotlivých prípadoch sa môžu postúpiť vyšetrujúcim orgánom.

2.2 Údaje spracúvané pri používaní internetového obchodu

Ak nám aktívne zasielate údaje, napríklad registráciou v našom internetovom obchode alebo zadaním objednávky, spracujeme údaje, ktoré ste nám poskytli.

Pri registrácii v našom internetovom obchode alebo pri používaní internetového obchodu zhromažďujeme a spracúvame tieto informácie:

- oslovenie;
- meno;
- adresa;
- telefónne číslo;
- e-mailová adresa;
- heslo;
- história objednávok;
- IČO, DIČ a názov spoločnosti, ak chcete vystaviť faktúru na firmu.

Pri objednávke spracúvame aj tieto informácie:

- objednané položky;
- dodacia adresa (ak sa líši od fakturačnej adresy); a
- fakturačné a platobné údaje.

Spracúvame vyššie uvedené údaje, aby sme mohli spracovať vaše objednávky a aktualizovať vašu registráciu. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Zhromaždené údaje uchovávame v rámci zmluvy až do vypršania zákonných alebo akýchkoľvek zmluvných záručných nárokov. Následne uchovávame informácie požadované obchodnými a daňovými právnymi predpismi na obdobie stanovené zákonom výlučne na účely vykonania auditu daňovými orgánmi.

Vaše platobné údaje budú postúpené príslušnému poskytovateľovi platobných služieb na účely spracovania platieb.

Dodacia adresa bude poskytnutá nami určeným partnerským dodávateľom. Partnerskému dodávateľovi poskytneme vašu e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, aby s vami mohol dohodnúť dátum dodávky alebo riešiť problémy spojené s dodávkou. Príslušné údaje sa poskytujú výlučne na príslušné účely a po dodávke sa vymažú. Niektorí z našich partnerských dodávateľov ponúkajú služby sledovania zásielky. Partnerskému dodávateľovi poskytneme vašu e-mailovú adresu, aby vám mohol poskytnúť služby sledovania zásielky. Právnym základom na spracúvanie údajov je súhlas vyžadovaný podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3 Komerčná komunikácia

Ak ste nám poskytli svoj súhlas na reklamné účely, napr. ak ste sa zaregistrovali na zasielanie e-mailového informačného letáku, spracovanie údajov požadované v súvislosti s nadviazaním kontaktu prebieha na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (ďalej len „súhlas“). Súhlas, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti (napr. pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou e-mailu). Je možné, že komerčná komunikácia bude poskytovaná prostredníctvom našich externých poskytovateľov služieb.

3. Kontakt a zákaznícky servis

3.1 Kontaktujte nás

Na našej webovej stránke sú uvedené rôzne spôsoby, ako nás môžete kontaktovať. Okrem toho nás môžete kontaktovať prostredníctvom našich sociálnych médií (napr. na Facebooku). Ak ich používate a kontaktujete nás napríklad prostredníctvom e-mailu, spracujeme údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme odpovedali na vašu žiadosť.

Máme oprávnený záujem o zodpovedanie vašich otázok. Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je účelom vašej žiadosti uzatvorenie zmluvy, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pri nadviazaní kontaktu budú údaje, ktoré nám boli poskytnuté, vymazané po vybavení vašej žiadosti, a to v rozsahu, v akom nie sme povinní ich uchovávať z dôvodov vyplývajúcich z obchodných a daňových právnych predpisov.

3.2 Zákaznícky servis Miele

Zákaznícky servis Miele môžete kontaktovať rôznymi spôsobmi, napr. telefonicky alebo online. V tomto prípade spracujeme údaje, ktoré nám poskytnete, ako súčasť vašej žiadosti. Pokiaľ je to potrebné na poskytnutie zákazníckeho servisu, napríklad na vyzdvihnutie zariadenia od vás, na vykonanie opravárenských prác alebo na spracovanie záručných nárokov, budú vaše údaje odovzdané našim servisným partnerom.

Právnym základom spracovania vašich údajov v súvislosti so zákazníckym servisom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pokiaľ ide o zákaznícky servis, údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú po uplynutí príslušných záručných lehôt vymazané, a to v rozsahu, v akom nie sme povinní ich uchovávať na dlhšie obdobie z dôvodov vyplývajúcich z obchodných a daňových právnych predpisov.

4. Cookies

Na našej webovej stránke používame aj cookies alebo podobné technológie, ako sú pixely (ďalej len „cookies“). Cookies sú malé textové súbory alebo obrázkové súbory, napríklad pixely, uložené vaším prehliadačom na vašom počítači. Pri ďalšej návšteve našej webovej stránky z rovnakého zariadenia sa informácie uložené v cookies vrátia na našu webovú stránku (ďalej len „cookies prvej strany“) alebo na inú webovú stránku (ďalej len „cookies tretej strany“). ,

Informácie uložené v cookies odkazujú na webovú stránku, ktorú ste už navštívili. To vám umožní zobraziť webovú stránku čo najlepším spôsobom v súlade s vašimi preferenciami. Na vašom termináli je identifikovaný len samotný súbor cookie. Okrem toho budú osobné údaje spracované až po výslovnom súhlase alebo v prípade, že je to nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať ponúkanú službu alebo službu, ktorú požadujete.

Určité súbory cookies môžete tiež zablokovať na našej stránke nastavení súborov cookies. Okrem toho môžete všeobecne zabrániť ukladaniu súborov cookies nastavením príslušného softvéru prehliadača; v takom prípade je možné, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

O používaní cookies vás informujeme vopred s príslušným bannerovým upozornením.

Viac o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze: https://www.miele.sk/domacnost/ochrana-udajov-46.htm#p2615

5. Nástroje analýzy a zamerania

5.1 Služby Google

Na našej webovej stránke využívame rôzne služby poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“).

Ďalšie informácie o službách Google nájdete na stránke http://www.google.com/privacy/ads/.

5.1.1 Google Analytics

Naša webová stránka používa nástroj Google Analytics na navrhovanie a vylepšovanie webovej stránky orientované na potreby. Nástroj Google Analytics používa takzvané súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom termináli a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na tejto webovej stránke používame rozšírenie IP anonymizácie (označované ako IP maskovanie), t. j. Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa bude odoslaná na server Google v USA a skrátená len vo výnimočných prípadoch.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky, ktoré súvisia s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Služby Google zahŕňajú aj poskytovanie prehľadu efektívnosti nášho reklamného úsilia (aj naprieč zariadeniami), demografických údajov a záujmov našich používateľov, ako aj funkcií poskytovania reklamy online na viacerých zariadeniach, keď máte účet Google a personalizovanú reklamu (ďalej len „personalizovaná reklama“). V tomto prípade je právnym základom spracovania údajov súhlas, ktorý ste udelili spoločnosti Google (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Môžete namietať proti zhromažďovaniu alebo analýze údajov pomocou nástroja Google Analytics stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Údaje, ktoré zašleme a ktoré sú pripojené ku cookies, používateľské identifikátory (napr. ID používateľa) alebo ID reklamy budú automaticky vymazané po 14 mesiacoch.

Ďalšie informácie o obchodných podmienkach nástroja Google Analytics nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/.

5.1.2 Funkcia Google remarketing

Funkcia Google remarketing umožňuje zobrazovať našim používateľom reklamy na základe ich záujmov na našich ďalších webových stránkach v rámci siete Google Ads (takzvané „Google reklamy“ alebo reklamy na iných webových stránkach). Na tento účel sa analyzuje interakcia používateľov na našej webovej stránke, aby bolo možné zobraziť používateľom cielenú reklamu aj po návšteve našej webovej stránky na iných stránkach. Google ukladá počet do prehliadačov používateľov, ktorí navštevujú určité služby Google alebo webové stránky v sieti Google Display Network. Tento počet, ďalej len „cookie“, zaznamenáva návštevy týchto používateľov. Tento počet sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na konkrétnom počítači a nie na identifikáciu osoby; osobné údaje sa neukladajú.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Používanie súboru cookie spoločnosti Google môžete zablokovať nainštalovaním doplnku dostupného na nasledujúcom odkaze: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

V tejto súvislosti používame aj službu Conversion Tracking spoločnosti Google. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, vo vašom počítači sa uloží 30-dňový súbor cookie pre službu Conversion Tracking. Tieto cookies nie sú určené na osobnú identifikáciu. Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre inzerentov v službe Google Ads.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Reklamám relevantným pre záujmy Google môžete vo svojom prehliadači zabrániť prostredníctvom http://www.google.com/settings/ads alebo pomocou funkcie opt-out na http://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Ďalšie služby platformy Google Marketing Platform

Naša webová stránka využíva aj ďalšie služby platformy Google Marketing Platform (predtým „Google Doubleclick“). Tieto služby používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľov, na zlepšenie prehľadov výsledkov kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazovali reklamy viackrát.

Spoločnosť Google používa ID súbor cookie, aby zaznamenal, ktoré reklamy sa zobrazujú v danom prehliadači, a tým zabránil ich viacnásobnému zobrazovaniu. Okrem toho môže spoločnosť Google používať ID súbor cookie na sledovanie takzvaných konverzií, t. j. či používateľ vidí reklamu a neskôr prejde na webovú stránku inzerenta a niečo zakúpi. Podľa spoločnosti Google takéto cookies neobsahujú informácie o osobách.

Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré zhromaždila spoločnosť Google na základe používania tohto nástroja. Podľa spoločnosti Google, prostredníctvom používania týchto služieb získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste vstúpili na relevantnú časť našej webovej stránky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Google, tak spoločnosť Google dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu.

Cookies spoločnosti Google nám navyše umožňujú zistiť, či vykonávate určité akcie na našej webovej stránke po tom, čo ste si pozreli alebo klikli na jednu z našich reklám v službe Google alebo na inej platforme (Conversion Tracking) („Floodlight“). Spoločnosť Google používa tento súbor cookie na zistenie obsahu, na ktorý ste na našej webovej stránke reagovali, aby vám neskôr mohla poslať cielenú reklamu. 

Procesu sledovania môžete zabrániť tak, že nastavíte softvér prehliadača (napr. cookies tretej strany sú zablokované) tak, že deaktivujete cookies pre službu Conversion Tracking zablokovaním cookies z domény www.googleadservices.com v nastaveniach vášho prehliadača, na www.google.com/settings/ads, v prípade reklám vzťahujúcich sa na záujmy poskytovateľov, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane About Ads, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices alebo odkazu www.google.com/settings/ads Upozorňujeme vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto ponuky.

Viac informácií o platforme Google Marketing Platform nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/ Viac informácií môžete nájsť aj na stránke Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.2 Adform

Pre zlepšenie komfortu a kvality našich služieb používame technológie sledovania konverzií a retargetingu, ktoré poskytuje spoločnosť Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko.

Nástroj Conversion Tracking od Adformu nastavuje dočasný súbor cookie, keď používateľ nadviaže kontakt prostredníctvom reklamy Adform. používatelia, ktorí si neprajú podieľať sa na sledovaní, môžu súbor cookie z aplikácie Adform zakázať prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo môžu kedykoľvek v budúcnosti vzniesť námietku proti zhromažďovaniu a uchovávaniu údajov (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Súbory cookies, ktoré sú už vo vašom počítači uložené, je možné v prehliadači odstrániť vymazaním dočasných internetových stránok.

Táto retargetingová technológia umožňuje cieliť na používateľa internetu, ktorý sa už o naše webové stránky a naše produkty na webových stránkach našich partnerov zaujímali. V tomto prípade sa vkladanie reklamného materiálu rieši na základe analýzy predchádzajúceho správania užívateľa podľa cookie. Ide o dočasný súbor cookie, ktorého platnosť vyprší po 60 dňoch. Pokiaľ nechcete od Adformu vídať inzerciu založenú na záujmoch, môžete sa od zhromažďovania a uchovávania údajov kedykoľvek odhlásiť na (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Adform nájdete na adrese: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

5.3 Facebook Custom Audiences

Naša webová stránka používa funkciu pre remarketing „Custom Audience“ od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Pomocou nej sa môžu používateľom webovej stránky zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („Facebook Ads“) v rámci návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento proces používajú. Naším záujmom je zobraziť vám reklamy, ktoré sú pre vás zaujímavé, aby sme zatraktívnili naše online ponuky. Právnym základom spracovania vašich údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Na základe použitia funkcie Custom Audience váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom spoločnosti Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Facebook zhromažďuje na základe používania tohto nástroja, a preto vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením funkcie Facebook Custom Audience získava spoločnosť Facebook informácie o tom, že ste vstúpili na našu webovú stránku alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Facebook, tak spoločnosť Facebook dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu používateľskému Facebook účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Facebook alebo ak ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ spracuje vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.

Deaktiváciu funkcie „Facebook Custom Audiences“ môžu vykonať prihlásení používatelia na stránke https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook nájdete na stránke: https://www.facebook.com/about/privacy.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.4 AppNexus

Naše webové stránky používajú AppNexus, službu poskytovanú spoločnosťou AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York-10010, USA. AppNexus používa mimo iných aj súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom terminály, čo umožňuje analýzu používaných webových stránok a počíta pixely. V súvislosti s používanými údajmi, najmä IP adresou a používateľskými aktivitami môžu byť tieto údaje prevedené na server AppNexus Inc. a tam uložené. AppNexus Inc. môže tieto informácie previesť tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo pokiaľ prebieha spracovanie týchto údajov tretími stranami. Zhromažďovaniu údajov môžete zabrániť zakázaním spúšťania skriptu Java vo vašom prehliadači alebo inštaláciou nástroja ako je napríklad „NoScript“.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). AppNexus môžete tiež zrušiť na nasledujúcej adrese: https://appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

6. Zásuvné moduly sociálnych médií

Naše webové stránky používajú plugin Facebook, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“).

Prehľad pluginov Facebook nájdete na: http://developers.facebook.com/docs/plugins; ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Facebook nájdete na nasledujúcom odkaze: www.facebook.com/policy.php.

Facebook môže obdržať informáciu, že ste navštívili príslušné webové stránky našej online služby a prípadne interagovali s pluginom. Aktiváciou pluginu budú vaše osobné údaje uložené a odoslané spoločnosti Facebook v USA.

Nemáme žiadny vplyv na zhromažďované údaje a operácie spracovaných údajov, ani nemáme plný rozsah zhromaždených údajov, účel spracovania alebo dobu uschovania. Nemáme ani informácie o tom ako vymazať údaje zhromaždené Facebookom.

Facebook ukladá údaje zhromaždené o vás ako profily užívania a používa ich pre účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu webových stránok šitých na mieru. Toto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre neprihlásených používateľov) pre prezentáciu reklamy založenej na potrebách a pre informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietky proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom toto právo musíte uplatniť voči Facebooku.

Prostredníctvom zásuvných modulov vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a ostatnými používateľmi, aby sme mohli vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Právnym základom používania zásuvných modulov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zásuvné moduly môžete úplne zakázať pomocou doplnkov pre prehliadač, tzv. blokátorov skriptov.

7. Prítomnosť na sociálnych médiách

7.1 Poznámka týkajúca sa Facebook Fanpage

Vstup na stránku www.facebook.com/Miele.SK/ vás zavedie na našu fanpage na sociálnej sieti Facebook.com spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko (ďalej len „Facebook“). Ak navštívite našu fanpage, spoločnosť Facebook v prípade potreby zhromažďuje údaje a spracúva ich v USA. Stane sa to aj v prípade, ak nie ste zaregistrovaný používateľ služby Facebook alebo ak ste sa jednoducho neprihlásili na svoj účet Facebook. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie zhromaždených údajov, pretože ho vykonáva výlučne spoločnosť Facebook. Podľa informácií, ktoré poskytla spoločnosť Facebook, zhromaždené údaje zahŕňajú okrem iného IP adresu, informácie o operačnom systéme, hardvérové verzie a typ prehliadača, údaje zhromaždené z cookies spoločnosti Facebook o správaní používateľa a ďalšie technické údaje. Pozrite si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, ktoré nájdete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informácie o cookies spoločnosti Facebook nájdete aj na stránke https://www.facebook.com/policies/cookies.

7.2 Poznámka týkajúca sa YouTube

Prevádzkujeme kanál YouTube Channel MieleSlovakRepublic na video platforme YouTube, ktorá je súčasťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA (ďalej len „YouTube“). Ak navštívite náš kanál, údaje sa budú zhromažďovať z YouTube a v prípade potreby sa spracujú v USA. Stane sa to aj v prípade, ak nie ste zaregistrovaný používateľ služby YouTube alebo ak ste sa jednoducho neprihlásili na svoj účet YouTube. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie zhromaždených údajov, pretože ho vykonáva výlučne spoločnosť YouTube. Podľa informácií, ktoré poskytla spoločnosť YouTube, zhromaždené údaje zahŕňajú okrem iného IP adresu, informácie o operačnom systéme, hardvérové verzie a typ prehliadača, údaje zhromaždené z cookies spoločnosti YouTube o správaní používateľa a ďalšie technické údaje. Pozrite si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube, ktoré nájdete na: https://policies.google.com/privacy.

8. Inzercia

Ak si u nás podáte žiadosť o pracovné miesto prostredníctvom portálu na podávanie žiadostí spoločnosti Miele, prostredníctvom formulára alebo iným spôsobom a pošlete nám dokumenty k žiadosti, spracujeme osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti poskytnete, len na účely procesu vybavenia žiadosti.

Pokiaľ ste podali žiadosť o inzerovanú pozíciu, dokumenty budú automaticky vymazané šesť mesiacov po ukončení inzertného postupu za predpokladu, že vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi oprávnenými záujmami. V prípade žiadosti bez odkazu na inzerované pracovné miesto (nevyžiadaná žiadosť) bude žiadosť uchovávaná maximálne jeden rok, aby vás bolo možné v prípade potreby kontaktovať, pokiaľ ide o oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ktoré vznikne počas tohto obdobia. Kedykoľvek máte možnosť požiadať o vymazanie svojej žiadosti pred uplynutím plánovaných období uchovávania. V prípade úspešnej žiadosti sa poskytnuté údaje uchovajú na účely uzatvorenia pracovného pomeru v súlade s právnymi požiadavkami.

Ak ste podali žiadosť o zamestnanie v inej spoločnosti skupiny Miele Group, postúpime vašu žiadosť príslušnej spoločnosti na účely rozhodnutia o uzatvorení pracovného pomeru.

Pokiaľ spracúvame vaše údaje na účely rozhodnutia o uzatvorení pracovného pomeru, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Vo všetkých ostatných prípadoch je právnym základom na uchovávanie údajov žiadosti váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

9. Účasť spoločnosti Miele na veľtrhoch

V prípade návštevy niektorého z našich stánkov zhromažďujeme vaše údaje, ktoré nám poskytnete, napr. prostredníctvom vizitky. Tieto údaje spracúvame, aby sme reagovali na váš záujem, napr. aby sme vás kontaktovali v záujme ďalšej komunikácie alebo predloženia ponúk. Ak je potrebné reagovať na váš záujem (napr. pri žiadosti o kontakt v zahraničí), postúpime vaše údaje zodpovednej osobe príslušnej spoločnosti skupiny Miele Group.

Máme oprávnený záujem o zodpovedanie vašich otázok. Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je účelom vašej žiadosti uzatvorenie zmluvy, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ak nám poskytnete súhlas, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

Pri nadviazaní kontaktu budú údaje, ktoré nám boli poskytnuté, vymazané po vybavení vašej žiadosti, a to v rozsahu, v akom nie sme povinní ich uchovávať z dôvodov vyplývajúcich z obchodných a daňových právnych predpisov.

V našich stánkoch tiež príležitostne vyhotovujeme fotografie a filmové záznamy na dokumentačné, marketingové a tlačové účely, ktoré sú potom zverejnené prostredníctvom našich sociálnych médií (napr. Facebook, YouTube alebo Instagram). V tomto prípade to výslovne zdôrazňujeme upozornením na stánku. Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas s účinkom do budúcnosti týkajúci sa používania obrazového materiálu, ktorý ste nám poskytli.

10. Prenos osobných údajov

V súvislosti so spracovaním údajov uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov by mohlo byť možné, že poskytneme osobné údaje týmto kategóriám príjemcov (okrem príjemcov výslovne uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov):

- oprávnení zástupcovia a iní poradcovia (napr. advokáti, daňoví účtovníci, audítori);
- poskytovatelia služieb;
- spoločnosti skupiny Miele Group (https://www.miele.com/en/com/subsidiaries-2156.htm);
- poisťovne; a
- štátne agentúry a vládne orgány.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, pokiaľ je to potrebné na plnenie našich zmluvných záväzkov, v prípade, že máme my alebo príslušná tretia strana oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov, alebo ak ste poskytli súhlas s prenosom. Osobné údaje ďalej poskytujeme tretím stranám len v prípade, ak sme povinní tak urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi, regulačnými opatreniami alebo súdnymi príkazmi.

11. Príslušné práva

Dotknuté osoby majú podľa GDPR rôzne práva. Tieto zahŕňajú najmä:

- Právo na prístup: Podľa článku 15 GDPR môžete požiadať o potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak údaje spracúvame, môžete požiadať o ďalšie informácie o ich spracúvaní.

- Právo na opravu: V súlade s článkom 16 GDPR máte právo na opravu nepresných údajov a/alebo na doplnenie neúplných údajov.

- Právo na vymazanie: Podľa článku 17 GDPR máte tiež právo požadovať za určitých okolností vymazanie osobných údajov, ktoré uchovávame.

- Právo na obmedzenie spracúvania: V súlade s článkom 18 GDPR môžete požadovať obmedzené spracúvanie osobných údajov.

- Právo na prenosnosť údajov: V súlade s článkom 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili.

- Právo namietať: Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, alebo ak je vaša námietka založená na cielenej osobnej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo na vznesenie námietky, ktoré uplatňujeme bez špecifikácie konkrétnej situácie.

- Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ochranou údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe poskytnutého súhlasu až do jeho odvolania.

- Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov, ktorá sa týka nakladania s vašimi osobnými údajmi. Zoznam príslušných dozorných orgánov v Európskej únii nájdete na tejto internetovej stránke: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Orgánom na ochranu údajov na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Na uplatnenie vyššie uvedených práv dotknutých osôb môžete poslať svoju žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti alebo ju môžete poslať e-mailom na adresu info@miele.sk. Spoločnosť Miele s.r.o. si vyhradzuje právo primerane overiť totožnosť dotknutej osoby, ktorá si uplatňuje vyššie uvedené práva. V prípade neodôvodnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí o uplatnenie uvedených práv bude spoločnosť Miele s.r.o oprávnená účtovať primeraný poplatok za uplatnenie tohto práva alebo odmietnuť vyhovieť žiadosti. Spoločnosť Miele s.r.o. vás v tomto prípade bude informovať.

Kontaktné údaje pracovníka pre ochranu údajov spoločnosti Miele s.r.o.:

e-mailová adresa: info@miele.sk

telefónne číslo: +421 2 58 103 111

poštová adresa: Miele s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

V Bratislave dňa 16. 7. 2019