Zásady ochrany osobných údajov, Miele s.r.o.

Spoločnosť Miele s.r.o., IČO: 35 872 161, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 30292/B („Miele“), ako prevádzkovateľ webových stránok https://www.miele.sk/a https://shop.miele.sk/ vyhlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sa považujú za prísne dôverné a nakladá sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Miele prioritou.

Miele je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, t.j. získava, uchováva a využíva (i inak spracúva) Vaše osobné údaje na výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje získané spoločnosťou Miele počas Vášho používania internetových stránok Miele (ďalej len „Internetové stránky“) a ďalej na základe plnenia zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Miele alebo na základe zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu spoločnosti Miele alebo udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to prostredníctvom Internetových stránok.

Zásady ochrany osobných údajov popisujú účely spracúvania osobných údajov, spôsoby využívania osobných údajov, informujú o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov, jednotlivých príjemcoch osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje môže spoločnosť Miele spracúvať najmä na tieto účely:

- Plnenie zmluvného vzťahu (napríklad pri uzavretí kúpnej zmluvy);
- Správa používateľských účtov dotknutej osoby (napríklad pri zadaní osobných údajov v elektronických formulároch dostupných na Internetových stránkach;
- Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb (Miele môže zasielať komerčné oznámenia a ponúkať produkty a služby prostredníctvom e-mailu);
- Účtovné a daňové účely (plnenie zákonných povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy);
- Plnenie ostatných zákonných povinností (medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré spoločnosť Miele plní, patrí napríklad poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci).

Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť Miele je oprávnená spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, na ktorý ich od jednotlivých dotknutých osôb získala:
 

Údaje dotknutých osôb:

Účely spracúvania:

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov dotknutej osoby, Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

Kontaktná a doručovacia adresa

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

E-mail

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov dotknutej osoby, Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb, Plnenie ostatných zákonných povinností

Telefónne číslo

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov dotknutej osoby, Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb, Plnenie ostatných zákonných povinností

IČO, DIČ

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinnostíOsobné údaje sú v spoločnosti Miele spracúvané tak manuálne, ako aj automatizovane. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov dochádza na účely plnenia zmluvného vzťahu s Vami, najmä na zabezpečenie vnútorných procesov v rámci spoločnosti Miele, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie distribúcie a dodania objednaného tovaru. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov ďalej dochádza v prípadoch, keď bol z Vašej strany udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení; v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu.

Spoločnosť Miele je oprávnená získavať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite Internetové stránky.

Príjemcovia osobných údajov

V spoločnosti Miele sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom alebo jednotlivým sprostredkovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov Miele, a to len v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, prípadne na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Ide o marketingové a reklamné agentúry, audítorské spoločnosti, poskytovateľov webových služieb a IT riešení.

Za určitých podmienok sme potom oprávnení niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť Miele povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú ste nám so spracúvaním udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania alebo je stanovená.

Osobné údaje spracúvame podľa účelu ich spracúvania po nasledujúcu dobu:
 

Účel spracúvania:

Doba uchovávania:

Plnenie zmluvného vzťahu

Po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 4 rokov od posledného nákupu

Správa používateľských účtov dotknutej osoby

Počas trvania príslušného používateľského účtu

Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb

Po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, do odvolania súhlasu so spracúvaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou*

Účtovné a daňové účely

Po dobu 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí plnenia

Plnenie ostatných zákonných povinností

Maximálne po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu* Spoločnosť Miele je oprávnená spracúvať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia komerčných oznámení týkajúcich sa vlastných produktov či služieb (napríklad formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste takéto zasielanie neodmietli.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané nezákonne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo podať námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami a právami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk), na ktorom si môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

- Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o Vás spoločnosť Miele osobné údaje spracúva, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
- Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás spoločnosť Miele spracúva nesprávne alebo neúplne osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie. Spoločnosť Miele opravu alebo doplnenie vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
- Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, spoločnosť Miele vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonne, (iii) namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo (iv) to spoločnosti Miele ukladá zákonná povinnosť.
- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: prípade, že nemáte záujem o výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, môžete od spoločnosti Miele požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
- Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby spoločnosť Miele Vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, preniesla tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkon tohto práva nepriaznivé dôsledky na práva tretích osôb, spoločnosť Miele Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
- Právo namietať: máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Miele. V prípade, že spoločnosť Miele nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Ak je hlavná podstata Vašej námietky namierená proti zasielaniu komerčných oznámení, použite prosím odkaz v závere posledného komerčného oznámenia (newslettera), ktorý ste od nás dostali, na odhlásenie odberu komerčných oznámení a spracúvanie osobných údajov na tento účel.

V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv budeme oprávnení za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietneme. O takomto postupe Vás budeme informovať.

Pri uplatňovaní Vašich práv sa obracajte listom na adresu sídla spoločnosti Miele: Plynárenská 1, Bratislava 821 09 alebo e-mailom na info@miele.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára https://www.miele.sk/domacnost/kontaktny-formular-2750.htm. Spoločnosť Miele si zároveň vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej si vyššie uvedené práva.

Spoločnosť Miele je oprávnená tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. Ich prípadné zmeny budú spoločnosťou Miele oznámené v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.