Ochrana osobných údajov, Miele s.r.o.

Miele s.r.o., sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele") nespracováva žiadne osobné údaje bez Vášho vedomia alebo súhlasu, ak je požadovaný.

1. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Miele spracováva osobné údaje ako napr. meno, adresu, e-mailovú adresu, telefón, fax atď. výhradne pre účely, pre ktoré boli poskytnuté (napr. pre účely spracovania informačných dotazníkov, žiadosti o zamestnanie, zmluvy, objednania prospektov alebo zasielania newsletteru).
Miele prehlasuje, že všetky osobné údaje o zákazníkovi, ktoré získa spolu s jeho objednávkou tovaru, sú spracovávané len pre účely splnenia jeho objednávky a v prípade poskytnutia kontaktných informácií na doručenie elektronickej pošty tiež pre účely marketingu/propagácie podobných tovarov a služieb Miele v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Miele poskytuje tieto údaje ďalším subjektom len pod podmienkou, že ich poskytnutie mu ukladá alebo umožňuje príslušný právny predpis, alebo prepravcom objednaného tovaru, výlučne za účelom splnenia objednávky. V prípade, ak by zákazník nesúhlasil s ďalším spracovaním svojich osobných údajov za účelom ponúkania tovarov a služieb, je oprávnený svoj nesúhlas kedykoľvek Miele oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu info@miele.sk.

2. Technológie

Miele používa internetové technológie (napr. Cookies, Java-Script) výhradne k tomu, aby bola uľahčená obsluha internetových aplikácií. K tomuto účelu využíva Miele webovú službu Google Analytics.
Google Analytics (služba webovej analýzy) je používaná na vyhodnotenie využitia internetových stránok. Pre tento účel sú zostavované reporty tak, aby spoločnosť Miele mohla svoju internetovú ponuku náležite prispôsobiť potrebám zákazníka.
Zhromaždené údaje sa používajú len pre štatistické účely, a to v anonymnej podobe, pričom IP adresa je len v skrátenej podobe. Sledovanie správania konkrétnych osôb na internete je teda vylúčené. Google nebude v žiadnom prípade spájať skrátené IP adresy s inými osobnými údajmi. Každý návštevník internetových stránok Miele má možnosť si vo svojom vlastnom prehliadači nastaviť blokovanie všetkých súborov Cookies: v takom prípade však Miele nemôže zaručiť funkčnosť všetkých služieb v takom rozsahu, v akom fungujú, keď sú súbory Cookies povolené.
Používaním internetovej stránky Miele dáva návštevník týchto internetových stránok súhlas ku spracovaniu zhromaždených dát vyššie uvedeným spôsobom.
Detailné informácie o Google Analytics nájdete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Detailné informácie o súboroch Cookies sú k dispozícii na: http://www.miele.sk/domacnost/ochrana-udajov-46.htm#p2615.

3. Bezpečnosť

Miele používa na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, porušením, sfalšovaním, manipuláciou, neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením vhodné technické a organizačné bezpečnostné zariadenia.

4. Odkazy na iné internetové stránky

Odkazy uvedené na internetových stránkach Miele (tzv. linky) Vás môžu nasmerovať na stránky iných spoločností. Za obsah a stratégiu ochrany osobných údajov týchto stránok však Miele nie je zodpovedná.

5. Ďalší vývoj internetu / stratégia ochrany osobných údajov

Ďalší vývoj internetu a informačných technológií má prirodzene vplyv na našu stratégiu ochrany osobných údajov. V prípade, že by malo dôjsť k nejakým zmenám, budeme Vás o nich na tejto stránke zavčas informovať.