Reklamačný poriadok, Miele s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva zákazníka z vadného plnenia (ďalej len „reklamácie").
2. Predávajúci je obchodná spoločnosť Miele s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30292/B (ďalej len „predávajúci").
3. Zákazník je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a je teda spotrebiteľom v zmysle zák. č. 250/2007 Z. z. (ďalej len „zákazník"). Zákazník je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho zákazník súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.
4. Záručná doba u nepoužitého tovaru je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iná osoba ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytne k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť.
5. Záručná doba sa skladá zo zákonnej doby (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej doby. Záručná doba u použitého tovaru je 12 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, pokým bol tovar v záručnej oprave.

II. Uplatnenie a vybavenie reklamácie

1. Zákazník je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu a prípadné výhrady k stavu zásielky je povinný vyznačiť na dodací list.
2. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady a to na telefónnej linke: 0800 MIELE1 (0800 643 531). Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu všetky požadované údaje tak, aby mohla byť reklamácia posúdená, ako aj e-mailovú adresu, aby mohlo byť zákazníkovi poslané potvrdenie o uplatnení reklamácie. V prípade, ak zákazník predávajúcemu e-mailovú adresu neoznámi, bude mu potvrdenie o prijatí reklamácie doručené neskôr, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Následne predávajúci vyšle na adresu oznámenú zákazníkom technika, ktorý reklamovaný tovar skontroluje a odborne posúdi, stanoví príčinu vady a v prípade, že sa skutočne jedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, túto vadu bezplatne odstráni. V prípade, že nie je možné odstrániť vadu bezprostredne, dohodne sa zákazník s technikom na inom termíne opravy. O servisnej návšteve bude spísaný servisný výkaz, ktorý bude spĺňať náležitosti dokladu o vybavení reklamácie (resp. aj dokladu o prijatí reklamácie, ak nedôjde k jeho vydaniu v zmysle druhej vety tohto odseku bezodkladne po uplatnení reklamácie).
3. Zákazník môže vadný tovar na reklamáciu tiež zaslať prepravnou službou alebo osobne priniesť do sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, musí byť označený viditeľne nápisom "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje zákazníka (spiatočná adresa, tel. číslo a/alebo e-mail). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a vady tovaru.
4. Zákazník doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu. V prípade, že bol tovar v minulosti už reklamovaný, predloží zákazník taktiež doklad o predchádzajúcom spôsobe vybavenia reklamácie.
5. Záruka sa nevzťahuje najmä na bežné opotrebovanie tovaru a na tovar, ktorý nebol zapojený kvalifikovaným odborníkom s platnými skúškami (elektro, plyn, voda), ďalej na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu ani na prípadné vady v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,
b) elektrickým prepätím v rozvodnej sieti (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené,
d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
f) uskutočnením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), keď vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo zásahom tzv. vyššej moci.
6. Tovar odovzdaný na reklamáciu bude odborne posúdený len vo vzťahu k vade uvedenej zákazníkom (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom vady).
7. Zákazník je povinný zabezpečiť predloženie tovaru na reklamáciu v takom stave, že reklamovaný tovar alebo jeho súčasť nebudú znečistené, resp. budú spĺňať základné predpoklady na hygienické a bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.
8. Zákazník má v závislosti na povahe vady pri uplatnení reklamácie v prípade nepoužitého tovaru tieto práva:
- ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, má zákazník právo

a) na bezplatné, včasné, riadne odstránenie vady; alebo
b) na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- ak jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo

a) právo na výmenu tovaru; alebo
b) právo od zmluvy (kúpy) odstúpiť.
Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
- ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru
Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
Zákazník oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil a to buď súčasne pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Voľbu práva pri odstrániteľnej vade nebude môcť zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho, iba ak sa ukáže, že vada je neodstrániteľná.
9. Pri použitých tovaroch nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
10. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri vady, ktoré znemožňujú jej riadnemu užívaniu. Za opakované vyskytnutie vady sa považuje, ak rovnaká vady znemožňujúca riadnemu používaniu, ktorý bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znova.
11. Pri dodaní nového tovaru vráti zákazník predávajúcemu na náklady predávajúceho tovar pôvodne dodaný.

III. Lehota na vybavenie reklamácie

1. O spôsobe vybavenia reklamácie kupujúceho rozhodne predávajúci bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (hlavne poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady tovaru má zákazník tiež právo na úhradu nákladov spojených s odstúpením od kúpnej zmluvy.
4. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol bez odborného posúdenia, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže zákazník zaslať výrobok na posúdenie. Spravidla predávajúci, ako osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv, vykonáva odborné posúdenie vždy, bez ohľadu na dobu, po uplynutí ktorej bola reklamácia uplatnená.
5. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

6. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutí doby, kedy mala byť oprava uskutočnená a keď bola uskutočnená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej uskutočnení (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji tovaru čiastku za uskladnenie.
7. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatý na reklamáciu a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.
8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe.

IV. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 8. 2016 , pričom môže byť predávajúcim z času na čas upravený. V prípade zverejnenia nové reklamačného poriadku tento v celom rozsahu nahrádza pôvodný.