Obchodné podmienky, Miele s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy pri dodávkach Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu na základe objednávok Kupujúceho urobených prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach shop.miele.sk.

1.2 Tieto OP upravujú a platia pre všetky dodávky Tovaru, ktorý je Predávajúcim dodávaný Kupujúcemu na základe Zmluvy, pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve výslovne a v písomnej forme uvedené inak.

1.3 Kupujúci uznáva tieto OP ako záväzné a berie na vedomie, že sú tieto OP neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné dojednanie Zmluvy prednosť pred týmito OP.

1.4 Tieto OP sú platné od 25. 5. 2018. Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmenenými OP sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmenených OP.

1.5 Vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi - spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi – podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ pre účely týchto OP rozumie spoločnosť Miele s. r. o., IČO: 35 872 161, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava   821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 30292/B.

2.2 „Kupujúcim – spotrebiteľom“ sa pre účely týchto OP rozumie každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania uzatvára s Predávajúcim Zmluvu.

2.3 „Kupujúcim - podnikateľom“ sa pre účely týchto OP rozumie podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

2.4 „Zmluvou“ sa pre účely týchto OP rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom / Kupujúcim - podnikateľom prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach shop.miele.sk.

2.5 „Tovarom“ sa pre účely týchto OP rozumie všetok sortiment ponúkaný Predávajúcim na kúpu na internetových stránkach shop.miele.sk.

2.6 „Kúpnou cenou“ sa pre účely týchto OP rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.7 „E-shopom“ sa pre účely týchto OP rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný na internetových stránkach shop.miele.sk.

3. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

3.1 Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku si hradí Kupujúci - spotrebiteľ / Kupujúci - podnikateľ (spoločne ďalej len ako „Kupujúci“) sám a tieto sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky).

3.2 Všetka prezentácia Tovaru umiestnená na internetových stránkach E-shopu má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovaru.

3.3 Internetové stránky E-shopu obsahujú informácie o Tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovaru, ktoré sú s výnimkou zjavnej chyby záväzné. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie Tovaru. Cena Tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na internetových stránkach E-shopu. Internetové stránky E-shopu obsahujú aj informácie o nákladoch na doručenie Tovaru, ktoré sú účtované nad rámec ceny Tovaru.

3.4 Grafické znázornenie Tovaru má iba informatívny a ilustratívny charakter a nemusí zodpovedať skutočnej podobe veci.

3.5 V rámci predaja Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je  opakované plnenie ani zmluvy na dobu neurčitú.

3.6 Predávajúci uzatvorené Zmluvy ukladá a eviduje iba v elektronickej podobe vo forme potvrdenia, ktoré je Kupujúcemu zaslané ako potvrdenie Objednávky. Takto uložené Zmluvy nie sú Kupujúcemu prístupné.

3.7 V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že jeho práva boli postupom Predávajúceho porušené, môže sa v záujme mimosúdneho riešenia sporu so svojou sťažnosťou obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@miele.sk. Kupujúci - spotrebiteľ je tiež oprávnený obrátiť sa na štátny orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo ktorýkoľvek jej oblastný inšpektorát. Slovenská obchodná inšpekcia je zároveň orgánom štátnej správy, ktorý kontroluje a vykonáva dozor nad právnickými a fyzickými osobami predávajúcimi alebo dodávajúcimi výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujúcimi služby alebo vyvíjajúcimi inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúcimi spotrebiteľský úver alebo prevádzkujúcimi trhovisko (tržnica), pokiaľ podľa osobitných právnych predpisov nevykonáva tento dozor iný správny úrad. Všetky informácie týkajúce sa riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie sú dostupné na jej internetovej stránke www.soi.sk.

3.8 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013 z 21. 5. 2013, je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený využiť na riešenie svojho sporu s Predávajúcim platformu Európskej Komisie pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na internetových stránkach http://esc-sr.sk/. Kontaktným miestom je Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Tel.:+421 905 528 477 e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu.

4. Uzatvorenie Zmluvy

4.1 Objednávky tovaru Kupujúci uskutočňuje prostredníctvom E-shopu tak, že zo zoznamu ponúkaného Tovaru vloží ním vybraný Tovar do nákupného košíka a podľa jednotlivých krokov uvedených na internetových stránkach shop.miele.sk v rámci objednávkového formulára zadá požadované údaje a Tovar záväzne objedná. V Objednávke Kupujúci špecifikuje adresu dodania a všetky fakturačné a kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Kupujúci tiež vyjadrí súhlas s aktuálnym znením OP Predávajúceho. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Kupujúci má tiež možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ je Objednávka odoslaná na spracovanie Predávajúcemu, pričom po tomto okamihu už nie je možné v Objednávke čokoľvek meniť či dopĺňať. Objednávka Kupujúceho sa považuje za platnú, ak obsahuje všetky predpísané údaje tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári. Údaje uvedené Kupujúcim v Objednávke považuje Predávajúci za správne a pravdivé.

4.2 Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne vyhlasuje, že na neho nebol vyhlásený úpadok ani nebolo proti nemu začalo konkurzné konanie, ani že si nie je vedomý toho, že by mal záväzky takého rozsahu, že by mu hrozilo začatie insolvenčného konania. Pre prípad, že Kupujúci po uzavretí zmluvy zistí, že by proti nemu mohlo začať konkurzné konanie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci týmto výslovne udeľuje súhlas Predávajúcemu, že má v takom prípade právo odstúpiť od Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na prípadnú náhradu škody.

4.3 Potom, čo bude Objednávka Kupujúceho so všetkými náležitosťami odoslaná podľa ustanovení článku 4.1. týchto OP Predávajúcemu, zašle Kupujúcemu formou elektronickej komunikácie na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie Objednávky (ďalej len „Potvrdenie objednávky“). Na prijatie Objednávky, a teda k uzavretiu Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, dochádza doručením tohto Potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Jediným jazykom, v ktorom možno zmluvu uzatvoriť, je slovenský jazyk. V prípade, že Tovar nebude skladom, bude Kupujúci informovaný o termíne dodania.

4.4 Ak sa Predávajúcemu nepodarí doručiť Kupujúcemu Potvrdenie objednávky spôsobom uvedeným v článku 4.3. týchto OP, je oprávnený Objednávku bez náhrady zrušiť. O zrušení Objednávky nie je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.

4.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluva nie je uzavretá, pokiaľ Objednávka nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto OP alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných dlhov voči Predávajúcemu.

4.6 Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku alebo jej časť pred uzavretím Zmluvy v prípade, že sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú Kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu, a k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

4.7 Po doručení Potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu nie je Kupujúci oprávnený Objednávku jednostranne zrušiť a uzatvorenú Zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci je povinný v stanovenom termíne od Predávajúceho objednaný Tovar prevziať a súčasne v stanovenom termíne uhradiť za dodaný Tovar dohodnutú Kúpnu cenu.

4.8 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo Objednávku nepotvrdiť či od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť v prípade, že objednaný Tovar bol v E-shope ponúkaný za cenu zjavne neprimeranú, uverejnenú v dôsledku chyby interného informačného systému. Za zjavne neprimeranú cenu Tovaru sa pre účely týchto OP považuje cena, ktorej výška nedosahuje aspoň 80 % obvyklej výrobcom odporúčanej predajnej ceny.

4.9 Plnenie, ktoré je spolu s objednaným Tovarom Kupujúcemu poskytnuté Predávajúcim v rámci Objednávky bezplatne, je v zmysle Občianskeho zákonníka považované za dar (ďalej len „Dar“). Ani v prípade, že je Dar poskytnutý Kupujúcemu - spotrebiteľovi, nepodlieha ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim špecifické práva spotrebiteľa. Darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovaciu podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní (pozri. čl. 7 týchto OP), darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť aj Predávajúcim poskytnutý Dar.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Na základe špecifikácie Tovaru v Objednávke je systémom E-shopu po kliknutí na tlačidlo „Aktualizovať košík“ vypočítaná výsledná Kúpna cena.

5.2 Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;

- bezhotovostne platobnou kartou;

- bankovým prevodom - platba vopred na zálohovú faktúru.

5.3 Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať zábezpeku podľa čl. 5., ods. 5.6. týchto OP.

5.4 V prípade platby na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do troch (3) dní od uzavretia Zmluvy; pri omeškaní s úhradou Kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený od príslušnej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.5 Kúpna cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho alebo dňom uhradenia dobierky Kupujúcim.

5.6 Ak získa Predávajúci po uzavretí Zmluvy poznatky o podstatnom zhoršení finančných pomerov Kupujúceho, ktoré môžu ohroziť jeho nárok na úhradu Kúpnej ceny, môže Predávajúci až do doby svojho plnenia požadovať poskytnutie vhodnej záruky v lehote na tento účel písomne stanovenej a poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu alebo môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny splatnú pred dodaním Tovaru. Ak Kupujúci nesplní oprávnenú žiadosť Predávajúceho vôbec, riadne alebo včas, môže Predávajúci bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy a/alebo požadovať náhradu škody. Kupujúci nemá v takom prípade nárok na náhradu škody.

5.7 Započítania oproti splatným pohľadávkam Predávajúceho sú dovolené len v prípade pohľadávok Kupujúceho, ktoré sú priznané právoplatným a vykonateľným rozhodnutím všeobecného alebo rozhodcovského súdu alebo rozhodcu. 

6. Dodanie Tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti za jednotnú cenu podľa aktuálneho platného cenníka Predávajúcim zvoleného prepravcu. Cena dopravy je Kupujúcemu vždy zobrazená v sekcii „Nákupný košík“ po tom, čo je do neho Tovar Zákazníkom vložený. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru Kupujúcemu len na adresy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Štandardná dodacia lehota Tovaru je 5 (slovom: päť) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

6.2 Tovar je Kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaný okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu. Odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na Kupujúceho - podnikateľa prechádza nebezpečenstvo škody na veci.

6.3 Kupujúcemu - spotrebiteľovi je Tovar Predávajúcim odovzdaný jeho skutočným odovzdaním dopravcom a nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho - spotrebiteľa prechádza prevzatím veci. To neplatí v prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ na základe dohody s Predávajúcim zvolí iného, než Predávajúcim ponúkaného dopravcu. V takom prípade sa prechod nebezpečenstva na veci a okamih odovzdania Tovaru riadi ustanovením čl. 6, ods. 6.2. týchto OP aj pre Kupujúceho - spotrebiteľa.

6.4 Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastkové dodávky Tovaru a Kupujúci je povinný tieto čiastkové dodávky prijať.

6.5 Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru, ako aj počet balíkov a neporušenosť pásky podľa priloženého prepravného listu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne dopravcovi oznámiť a urobiť o nich s dopravcom zápis. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od dopravcu prevziať. V takom prípade je Kupujúci povinný o dôvodoch odmietnutia urobiť s dopravcom záznam a ak je to možné, urobiť fotografie porušenej zásielky. Kupujúci je taktiež povinný oznámiť Predávajúcemu poškodenie či iné chyby Tovaru pri doručení bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, inak stratí nárok na uplatnenie práva z chybného plnenia.

6.6 Ak Kupujúci neprevezme podľa Zmluvy pripravený Tovar na zmluvne dohodnutom mieste a v zmluvne dohodnutom čase, je so splnením svojho záväzku prevziať Tovar v omeškaní. Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho požadovať splnenie Zmluvy alebo Kupujúcemu stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru a po jej márnom uplynutí od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Kupujúceho je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu do 1 týždňa od písomnej výzvy zmluvnú pokutu, ktorá sa skladá z nákladov Predávajúceho vynaložených na realizáciu zákazky a 10 % z ceny zákazky s DPH ako náhrady za obvyklý ušlý zisk Predávajúceho. Právo Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvná pokuta sa do výšky škody nezapočítava. Predávajúcemu ďalej vzniká právo Tovar uskladniť alebo zabezpečiť jeho uskladnenie prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Kupujúceho. Ak vzniknú Predávajúcemu z tohto titulu aj ďalšie náklady či škody, zaväzuje sa Kupujúci tieto ďalšie náklady či škody na výzvu Predávajúceho uhradiť.

6.7 Vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia jeho úplnej Kúpnej ceny podľa Zmluvy a prevzatím Tovaru Kupujúcim.

7. Právo Kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

7.1 Kupujúci - spotrebiteľ má v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od Zmluvy odstúpiť. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom a u Tovaru, ktorý je dodaný v niekoľkých častiach odo dňa prevzatia poslednej dodávky časti Tovaru. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak je odstúpenie od Zmluvy zaslané Kupujúcim - spotrebiteľom Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení od Zmluvy povinný informovať Predávajúceho na adrese Miele s.r.o., IČO: 35 872 161, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava   821 09 alebo e-mailom na:info@miele.sk formou jednostranného právneho úkonu.

7.3 V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ využije svoje právo od Zmluvy odstúpiť, je Predávajúci povinný mu najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie Tovaru, ktorý od neho prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu - spotrebiteľovi skôr, než bude Tovar Predávajúcemu vrátený, prípadne skôr, než Kupujúci - spotrebiteľ preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

7.4 Ak Kupujúci - spotrebiteľ neurčí inak, vráti mu Predávajúci prijaté peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho - spotrebiteľa prijal. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ hradil Kúpnu cenu dobierkou, budú mu peňažné prostriedky vrátené podľa jeho výberu buď odoslaním peňazí poštovou poukážkou na jeho adresu alebo prevodom na bankový účet. V prípade, že pri odstúpení od Zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ neuvedie spôsob, akým požaduje vrátiť uhradené peňažné prostriedky, platí, že zvolil možnosť vrátenia poštovou poukážkou. 

7.5 Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že vzhľadom na svoju povahu nemôže byť Tovar vrátený Predávajúcemu poštou, zabezpečí vrátenie Tovaru na  náklady Kupujúceho - spotrebiteľa Predávajúci, a to za cenu podľa aktuálneho platného cenníka dostupného na internetových stránkach E-shopu Predávajúceho.

7.6 Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, ako je potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Aby sa Kupujúci - spotrebiteľ oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, mal by s ním nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu bol umožnený pri kúpe Tovaru v obchode. V prípade zníženia hodnoty Tovaru jeho používaním vo väčšom rozsahu, než je uvedené v predchádzajúcej vete, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu - spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru, najmä vtedy, ak k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením Tovaru alebo vrátením Tovaru v nekompletnom stave. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru na vrátenú Kúpnu cenu.

7.7 V prípade odstúpenia Kupujúceho - spotrebiteľa od Zmluvy nesie po dobu od prevzatia Tovaru od dopravcu do doby, než bude Tovar prevzatý Predávajúcim späť, nebezpečenstvo škody na Tovare Kupujúci – spotrebiteľ.

7.8 V prípade, že bol Kupujúcemu - spotrebiteľovi spolu s Tovarom poskytnutý Predávajúcim tiež Dar, je Kupujúci - spotrebiteľ povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku OP vrátiť tento Dar spolu s Tovarom, ohľadom ktorého od Zmluvy odstúpil. Ak Dar nebude vrátený späť, bude sa jeho hodnota chápať ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho - spotrebiteľa. Ak nie je vydanie Daru možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu Ceny Daru v obvyklej výške.

7.9 Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy

- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
- o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
- o dodávke tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
- o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
- o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
- o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
- o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
- uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
- o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Práva z vadného plnenia

8.1 Predávajúci plní vadne v prípade, že Tovar nie je Kupujúcemu odovzdaný v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve (ďalej len „Vada Tovaru“). Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

8.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru:

a) má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takáto dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,

b) sa Tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,

c) Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

d) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3 Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Tovare v čase 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia; táto lehota sa neuplatní:

a) pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

b) na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

c) v prípade používaného Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo

d) ak to vyplýva z povahy Tovaru.

V prípade kúpy použitého Tovaru je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady Tovaru v čase 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa jeho prevzatia. 

8.4 V prípade Kupujúceho - spotrebiteľa sa má za to, že ak sa prejaví Vada Tovaru v priebehu prvých 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, bol Tovar vadný už pri prevzatí Kupujúcim – spotrebiteľom, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Predávajúci nepreukáže opak.

8.5 Kupujúci - podnikateľ je oprávnený vytknúť Vadu Tovaru Predávajúcemu v lehote 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru.

8.6 Podmienky uplatnenia nároku z Vád Tovaru a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu.

9. Záruka za akosť

9.1 Predávajúci sa zaväzuje, že ním predávaný Tovar bude spôsobilý na použitie a zachová si svoje obvyklé vlastnosti, a to po dobu 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - spotrebiteľom, a po dobu 12 (slovom: dvanástich ) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - podnikateľom (ďalej len „Záruka za akosť“).

9.2 Záručná doba uvedená v čl. 9., ods. 9.1. týchto OP začína plynúť odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu. Ak má Tovar uviesť do prevádzky subjekt odlišný od Predávajúceho, beží záručná doba až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9.3 Podmienky Záruky za akosť a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu. Podmienky predĺženej záruky za akosť sú upravené v dokumente „Podmienky platnosti a používania Predĺženej záruky Miele“, ktoré sú dostupné tu.

10. Ostatné

10.1 Premlčacia lehota pri Kupujúcom – podnikateľovi je 4 roky a pri Kupujúcom – spotrebiteľovi je 3 roky.

10.2 Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu.

10.3 Strany sa môžu odchýliť od týchto OP iba na základe písomnej, vzájomne odsúhlasenej zmeny podpísanej oboma stranami.

10.4 Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy neovplyvní vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto OP alebo Zmluvy. V prípade, že akékoľvek ustanovenie by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť platnosť (najmä z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami), vykonajú zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijateľnom spôsobe uskutočnenia zámerov obsiahnutých v takej časti Zmluvy, ktorá stratila platnosť.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že zásady spracúvania osobných údajov Predávajúceho sú obsiahnuté v osobitnom dokumente Zásady spracúvania osobných údajov umiestnenom na webovej stránke Predávajúceho tu.

10.6 Aktuálne kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho https://www.miele.sk/domacnost/kontakt-miele-slovensko-45.htm

V Bratislave dňa 25. 5. 2018