Impressum, Miele s.r.o.

Kontakt:

Kontaktná adresa pre zasielanie objednávok, reklamácií, oznámení o odstúpení od zmluvy, či otázky:
e-shop@miele.sk

Impressum:

Informácie v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predávajúci:
Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 58 103 111

E-mail: info@miele.sk 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 30292/B
IČO: 35 872 161
IČ DPH: SK2020264807

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Ochrana osobných údajov:
O zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi, použití internetových technológií a bezpečnosti Vášho nákupu sa dozviete viac v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý nájdete v pätičke tejto stránky.

© Copyright Miele s.r.o.
Spoločnosti Miele s. r.o. patria všetky práva týkajúce sa obsahu zverejneného na tomto webovom sídle. Na obsah sa vzťahujú autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva a informácie sprístupnené na tomto webovom sídle nesmú byť žiadnou osobou používané, kopírované, rozširované alebo menené pre komerčné účely.

Ako spotrebiteľ máte tiež možnosť riešiť spor týkajúci sa tovarov alebo služieb zakúpených na internete prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Za týmto účelom zriadila Európska únia webové sídlo, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Toto webové sídlo nájdete na stránkach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/