Záručné podmienky a reklamačný poriadok, Miele s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Záručné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravujú spoločné pravidlá a podmienky pre uplatnenie nárokov Zákazníka zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru a nárokov Zákazníka zo záruky za akosť Tovaru, ktorú Predávajúci poskytuje (ďalej len „Reklamácia“).

1.2 Týmto Reklamačným poriadkom sa riadia všetky Reklamácie Tovaru, ktorý bol zakúpený výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky v jeho predajni, prostredníctvom E-shopu, či na základe ponuky navrhnutej mimo priestorov určených na podnikanie Predávajúceho, a ďalej Cudzie reklamácie výrobkov značky Miele nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré boli zakúpené u autorizovaného distribútora v Slovenskej republike, či v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórska či Švajčiarska a Predávajúci Reklamáciu na základe dohody s vlastníkom výrobku podľa § 625 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijal na vybavenie.

1.3 Zákazník uznáva tento Reklamačný poriadok za záväzný a berie na vedomie, že je neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom a platí v plnom rozsahu, ibaže sa Predávajúci a Zákazník písomne ​​dohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné znenie Zmluvy pred týmto Reklamačným poriadkom prednosť.

1.4 Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 9. 2018. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmeneným reklamačným poriadkom sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmeneného Reklamačného poriadku.

1.5 Právne otázky ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, ani Zmluvou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, tiež zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie spoločnosť Miele s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 30292/B.

2.2 „Zákazníkom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie každá osoba, a to fyzická, ako aj právnická, ktorá si u Predávajúceho na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie (ďalej len „Tovar“).

2.3 „Zmluvou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom, na základe ktorej bol Predávajúcim Zákazníkovi dodaný Tovar.

2.4 „Vadou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek nedostatok Tovaru v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve, ktorý Zákazník Predávajúcemu vytýka. Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

2.5 „Kúpnou cenou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie cena Predmetu reklamácie, vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.6 „E-shopom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie internetový obchod dostupný pre Predávajúceho na internetových stránkach shop.miele.sk.

2.7 „Cudzou reklamáciou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie Predávajúcim prijatá reklamácia výrobku značky Miele, zakúpeného u iného autorizovaného distribútora Predávajúceho, než je Predávajúci, a to na území Slovenskej republiky, ako aj v jednom z členských štátov Európskej únie, Nórsku, či Švajčiarsku (ďalej len „Distribútor“).

3. Uplatnenie Reklamácie

3.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení Závady, a to na telefónnej linke: 0800 MIELE1 (0800 643 531). Zákazník je povinný oznámiť Predávajúcemu všetky relevantné údaje týkajúce sa ním zistenej Vady a jej popis tak, aby mohla byť Reklamácia posúdená pracovníkom Predávajúceho.

3.2 Zjavné Vady musia byť Zákazníkom oznámené najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Na neskoršie oznámenie zjavných Vád Tovaru Predávajúci nebude prihliadať.

3.3 Predávajúci vyšle na Zákazníkom oznámenú adresu technika, ktorý Tovar skontroluje, stanoví príčinu Vady a v prípade, že zistí, že sa jedná o Vadu, ktorú možno odstrániť v rámci Reklamácie, túto Vadu bezplatne odstráni. V prípade, že Vadu nie je možné odstrániť bezprostredne pri jej zistení technikom, bude Zákazník telefonicky informovaný o termíne odstránenia Vady ihneď po tom, keď bude tento Predávajúcim stanovený. Technik Predávajúceho je povinný o kontrole Tovaru spísať so Zákazníkom servisný výkaz, v ktorom bude uvedený dátum uplatnenia Reklamácie u Predávajúceho, čo je obsahom Reklamácie, servisným technikom zistená Vada Tovaru a Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie. Ako náhle je Vada technikom odstránená, je povinný Zákazníkovi potvrdiť dátum a spôsob vybavenia Reklamácie, vrátane vydania potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

3.4 Zákazník je tiež oprávnený Tovar zaslať Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho. Tovar musí byť dôkladne zabezpečený tak, aby pri jeho preprave nedošlo k jeho poškodeniu či znehodnoteniu, a zásielka s Tovarom musí byť viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“. Spolu s Tovarom je Zákazník povinný zaslať Predávajúcemu tiež dodané príslušenstvo, kópiu dokladu o kúpe Tovaru, podrobný opis Vady a svoje kontaktné údaje. Zákazník je tiež povinný uviesť spôsob, akým požaduje Reklamáciu vybaviť. V prípade, že bol Tovary minulosti už reklamovaný, zašle Zákazník Predávajúcemu tiež kópiu dokladu o predchádzajúcom spôsobe vybavenia Reklamácie.

3.5  Akonáhle Predávajúci obdrží od Zákazníka Reklamáciu, je povinný Zákazníka o tejto skutočnosti písomne ​​informovať a zaslať mu písomné potvrdenie o tom, kedy Reklamáciu uplatnil a čo je jej obsahom, Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie a spôsob akým bude Zákazník informovaný o jej vybavení, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Predávajúci je tiež povinný Zákazníkovi písomne ​​potvrdiť spôsob vybavenia Reklamácie a dobu jej trvania.

3.6 Tovar bude Predávajúcim testovaný len na Vadu uvedenú Zákazníkom.

4. Odmietnutie Reklamácie Predávajúcim

4.1 Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Tovaru.

4.2 Zákazník nie je oprávnený reklamovať Vady:

 • o ktorých pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia Zmluvy musel vedieť;
 • ktoré sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Zákazník zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Zákazníkom poverené vykonaním úloh v súvislosti so Zmluvou;
 • ktoré boli spôsobené chybným alebo nevhodným zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, nevhodným skladovaním, nadmerným zaťažením, prirodzeným opotrebovaním alebo z dôvodu vplyvov vyvolaných vyššou mocou alebo prírodnými živlami;
 • vzniknuté mechanickým poškodením Tovaru;
 • spôsobené elektrickým prepätím v rozvodnej sieti (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje);
 • vzniknuté používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo Predávajúcim alebo výrobcom určené;
 • vzniknuté v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzaniu, obsluhy, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar;
 • vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
 • vzniknuté prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
 • vzniknuté úpravami vykonanými Zákazníkom (nátery, ohýbanie a pod.);
 • v prípade, že pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Predmetu reklamácie boli použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;

4.3 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru k Reklamácií v prípadoch, keď Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nie sú v stave, ktorý je v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

4.4 Všetky reklamačné nároky Zákazníka tiež zanikajú v okamihu, kedy dôjde bez predošlého súhlasu Predávajúceho k zmenám alebo iným zásahom na Tovare.

5. Vybavenie reklamácie

5.1 Ak je Vada Tovaru podstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo:

 • na odstránenie Vady dodaním novej veci bez Vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • na odstránenie Vady opravou veci;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

5.2 Ak je Vada nepodstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo na jej odstránenie, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak neodstráni Predávajúci Vadu včas alebo Vadu odmietne odstrániť, môže Zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

5.3 Ak je Predmetom reklamácie Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo ak je Predmetom reklamácie použitá vec, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

5.4 Zákazník, ktorý Predmet reklamácie zakúpil ako spotrebiteľ (ďalej len „Zákazník – spotrebiteľ“) a dodaný tovar nie je pri prevzatí v súlade s § 619 Občianskeho zákonníka, má Zákazník – spotrebiteľ okrem práv uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 aj právo požadovať dodanie nového Tovaru bez Vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu Vady neprimerané. Pokiaľ sa ale Vada týka len súčasti veci, môže Zákazník - spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu Vady neúmerné, najmä ak možno Vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník - spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie Vady. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu jeho súčasti má Zákazník - spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej Vady Tovaru, ak nemôže napriek oprave Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt Vady na Tovare alebo pre väčší počet Vád. V takom prípade má Zákazník - spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy. Ak Zákazník – spotrebiteľ neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovar bez Vady, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu vadného Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zákazník - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez Vady, vymeniť jeho súčasť alebo ho opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy Zákazníkovi - spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5.5 Zákazník Tovaru oznámi Predávajúcemu, aké právo z Reklamácie si uplatňuje pri oznámení Vady  alebo bez zbytočného odkladu po oznámení Vady. Vykonanú voľbu Zákazník nemôže zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Zákazník žiadal nápravu Vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni Vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Zákazníkovi, že Vady neodstráni, môže Zákazník požadovať namiesto odstránenia Vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Zákazník neuplatní svoje právo podľa tohto odseku Reklamačného poriadku včas, má iba práva stanovené týmto Reklamačným poriadkom v prípade existencie Vady, ktorá zakladá nepodstatné porušenie zmluvy.

5.6 Predávajúci je povinný o Reklamáciu rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu Vady.

5.7 Reklamácia vrátane odstránenia Vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

5.8 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii v lehote 45 (slovom: štyridsaťpäť) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9 V prípade oprávnenej Reklamácie má Zákazník právo na náhradu nákladov spojených s Reklamáciou.

5.10 Lehota pre vybavenie Reklamácie neplynie v prípade, že Predávajúci nedostal spolu s Predmetom reklamácie všetky požadované doklady a príslušenstvo.

5.11 Po vybavení Reklamácie Predávajúci upozorní Zákazníka na jej vybavenie telefonicky, prípadne e-mailom. Ak bol Predmet reklamácie zaslaný Zákazníkom Predávajúcemu prepravnou službou, bude po vybavení Reklamácie na náklady Predávajúceho zaslaný späť na adresu Zákazníka.

5.12 Zákazník je povinný prevziať si Predmet reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa, kedy mala byť Reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné, či Tovar svojpomocne na účet Zákazníka predať.

6. Vybavenie Cudzej reklamácie

6.1 Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu Cudzie reklamácie; to neplatí, ak bol predávajúci v súlade s § 625 Občianskeho zákonníka uvedený Distribútorom ako subjekt určený na opravu vadného výrobku.

6.2 Vlastník výrobku uplatňujúci si u Predávajúceho Cudziu reklamáciu má voči Predávajúcemu nárok iba na odstránenie Vady opravou výrobku. Predávajúci v takomto prípade posudzuje oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa pravidiel uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, k bonusom a k predĺženiu záruk poskytnutých Distribútorom pritom neprihliada. V prípade, že vlastník výrobku požaduje vybavenie Cudzej reklamácie výrobku zakúpeného u zahraničného Distribútora v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórsku či Švajčiarsku, posudzuje sa oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa tohto Reklamačného poriadku.

6.3 V prípade, že vlastník výrobku uplatňujúci si Cudziu reklamáciu požaduje jej vybavenie inak, než odstránením Vady, prípadne Predávajúci zistí, že Vadu nie je možné odstrániť opravou chybného výrobku, alebo Predávajúci odmietne Cudziu reklamáciu uznať, je vlastník chybného výrobku povinný obrátiť so svojím nárokom priamo na Distribútora.

6.4 Práva a povinnosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom pre Zákazníka, platia rovnako pre vlastníka tovaru uplatňujúceho si Cudziu reklamáciu primerane.


Odstúpenie od zmluvy

Adresát:

Miele, spol. s r. o.

Plynárenská 1

821 09 Bratislava

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru

 
................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

(tu doplňte, o aký tovar sa jedná – označenie, typ, číslo).

 

Tento tovar som objednal na základe objednávky č. .............................. dňa ...................................

 

Meno a priezvisko zákazníka.........................................................................................................

 

Adresa zákazníka .......................................................................................................................

 

Telefonický kontakt na zákazníka ..................................................................................................

 

Dátum ......................................................................................................................................

 

Podpis zákazníka ........................................................................................................................


Interaktívna verzia/verzia pre tlač