Dodacie podmienky, Miele s.r.o. 

Vážení zákazníci, vzhľadom k súčasnému zvýšenému počtu objednávok môže dôjsť k oneskoreniu dodania Vami objednaného tovaru. Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.

Zároveň z dôvodu celosvetového nedostatku súčiastok pre výrobu elektroniky dochádza, žiaľ, k výpadkom vo výrobe niektorých našich produktov. Počítajte, prosím, s tým, že uvedené dodacie doby prístrojov na našom e-shope sú orientačné a môžu sa priebežne aktualizovať. Ubezpečujeme Vás, že spoločnosť Miele robí všetko preto, aby svojim zákazníkom mohla vyhovieť v čo najkratšom čase. Ďakujeme za pochopenie! 
_________________________________

Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti za jednotnú cenu podľa aktuálneho platného cenníka Predávajúcim zvoleného prepravcu. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru Kupujúcemu len na adresy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Štandardná dodacia lehota Tovaru je 5 (slovom: päť) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak nie je uvedené inak.

Kupujúcemu - spotrebiteľovi je Tovar Predávajúcim odovzdaný jeho skutočným odovzdaním dopravcom a nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho - spotrebiteľa prechádza prevzatím veci.

Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastkové dodávky Tovaru a Kupujúci je povinný tieto čiastkové dodávky prijať.

Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru, ako aj počet balíkov a neporušenosť pásky podľa priloženého prepravného listu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne dopravcovi oznámiť a urobiť o nich s dopravcom zápis. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od dopravcu prevziať.

Ak Kupujúci neprevezme podľa Zmluvy pripravený Tovar na zmluvne dohodnutom mieste a v zmluvne dohodnutom čase, je so splnením svojho záväzku prevziať Tovar v omeškaní. Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho požadovať splnenie Zmluvy alebo Kupujúcemu stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru a po jej márnom uplynutí od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Kupujúceho je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu do 1 týždňa od písomnej výzvy zmluvnú pokutu, ktorá sa skladá z nákladov Predávajúceho vynaložených na realizáciu zákazky a 10 % z ceny zákazky s DPH ako náhrady za obvyklý ušlý zisk Predávajúceho. Právo Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

Vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia jeho úplnej Kúpnej ceny podľa Zmluvy a prevzatím Tovaru Kupujúcim.


Náklady na doručenie Tovaru:

Typ nákladov

Cena s DPH

Doručenie Tovaru pri platbe vopred – Štandardná doprava*

5,50 €

Doručenie Tovaru pri platbe vopred – Veľké prístroje**

15 €

Doručenie vouchera alebo Tovaru nad 200 € (nevzťahuje sa na Veľké prístroje**)

 zdarma

 

 


*Štandardná doprava = Tovar z kategórie Čistiace prostriedky a príslušenstvo a Vysávače
**Veľké prístroje = Tovar z kategórie Kuchyňa, Starostlivosť o bielizeň a Miele Outlet. Doručenie Tovaru za prvé uzamykateľné dvere. V cene nie je zahrnutá inštalácia. V prípade záujmu o túto službu je nutné si ju objednať na 0800 643 531. Inštalácia prístrojov je spoplatnená podľa Cenníka servisných služieb na www.miele.sk.

 
V Bratislave dňa 23. 6. 2022